Κανονισμός

ΦΕΚ 619/1986, τ.Β? (περ. 4, Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων)
ΦΕΚ 722/1990, τ.Β΄ (περ. 6, Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων)
ΦΕΚ 843/1990, τ. Β΄ (περ. 6, Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων)
ΦΕΚ 66/1991, τ.Β΄ (περ. 17, Κατάργηση των Γ2/4247/2.11.90, Γ2/5162/18.12.90 αποφάσεων ΥΠΕΠΘ και επαναφορά σε ισχύ της Φ.236.316, Γ2/4094/23.9.86 όμοιας)